Współpraca międzynarodowa na wodach granicznych

Rzeki Odra i Odra Zachodnia jako element europejskiego ekosystemu z jednej strony i element europejskiego systemu dróg wodnych z drugiej strony pełnią ważne funkcje gospodarcze, ekologiczne i polityczne. Wraz z dorzeczem mają one charakter transgraniczny, dotyczący bezpośrednio trzech krajów, tj. Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
Ujście wód rzek Odry i Odry Zachodniej do Morza Bałtyckiego powoduje, że w dziedzinie ochrony środowiska, jej oddziaływanie nabiera szerszego międzynarodowego znaczenia.
W celu właściwego zarządzania i utrzymywania wód oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniom i dla zapewnienia odpowiedniej jakości wód, a także właściwej ochrony przeciwpowodziowej, konieczna jest współpraca międzynarodowa krajów, na terytorium których rzeki Odra i Odra Zachodnia przebiegają.

Współpraca dwustronna z Republiką Federalną Niemiec

Rzeki Odra oraz Odra Zachodnia stanowią na długości blisko 180 km granicę państwową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Warunkuje to konieczność realizacji ścisłej współpracy pomiędzy krajami sąsiadującymi w celu zagwarantowania racjonalnego zagospodarowania i ochrony wód granicznych, poprawy ich jakości, zachowania ekosystemów, ich restytuowania oraz gospodarczego wykorzystywania.
Współpraca ta na szczeblu instytucjonalno-administracyjnym realizowana jest pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie ze strony polskiej a Urzędem Wodno-Żeglugowym w Eberswalde i Dyrekcją Wodno-Żeglugową Wschód w Magdeburgu (instytucje odpowiedzialne za żeglugę i utrzymanie szlaków żeglownych) oraz Krajowym Urzędem Środowiska Landu Brandenburgia (instytucja odpowiedzialna za ochronę przeciwpowodziową) ze strony niemieckiej.
Pozostałe administrowane powierzchniowe wody graniczne (nie posiadające statusu dróg wodnych) tj. Myśliborska Struga, Jezioro Stolsko i Jezioro Myśliborskie Wielkie utrzymywane są wspólnie przez RZGW Szczecin i Państwowy Urząd Środowiska i Ochrony Przyrody w Ueckermünde (Land Meklemburgia-Pomorze Przednie).
Zakres współpracy w poszczególnych dziedzinach i podział obowiązków między stronami określają umowy polsko-niemieckie w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi oraz inne dokumenty wykonawcze. Najważniejszymi dokumentami są:
- "Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych", sporządzona w Warszawie dnia 19 maja 1992 roku,
oraz
- "Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Rządem Republiki Federalnej Niemiec o żegludze śródlądowej", z dnia 08 listopada 1991 roku.

Do zadań RZGW w Szczecinie należy m. in. utrzymanie granicznego odcinka rzeki Odry i Odry Zachodniej, to jest:
- Odra km 542,4 do km 704,1,
- Odra Zachodnia od km 0,0 do km 17,15.

W tym zakresie zobowiązani jesteśmy do ścisłej współpracy z:
- Urzędem Wodno-Żeglugowym w Eberswalde,
- Dyrekcją Wodno-Żeglugową Wschód w Magdeburgu,
które to instytucje odpowiedzialne są ze strony niemieckiej za utrzymanie rzeki Odry i Odry Zachodniej na wyżej wymienionych odcinkach.

Bezpośrednia Współpraca z niemiecką administracją rzeki Odry i Odry Zachodniej obejmuje:
1. W ciągu całego roku:
- codzienną wymianę informacji hydrologicznych,
- utrzymanie szlaków żeglugowych, w tym wystawianie i zdejmowanie oznakowania nawigacyjnego, trałowanie, sondowanie itp.,
- wymianę informacji o warunkach nawigacyjnych, uzgadnianie działań w zakresie utrzymania szlaków żeglugowych,
- jednoczesne wspólne zamykanie i otwieranie żeglugi dziennej i całodobowej na poszczególnych odcinkach Odry granicznej.

2. W okresie zimowym:
- wymianę informacji o warunkach meteorologicznych, występującym zalodzeniu, zagrożeniu powodziowym,
- prowadzenie wspólnej akcji lodołamania na granicznym odcinku Odry, a w razie konieczności użycie lodołamaczy niemieckich również na polskich wodach terytorialnych.

Zasady tej współpracy uregulowane są w dwóch porozumieniach administracyjnych oraz trzech tzw. instrukcjach roboczych zawartych pomiędzy polską (RZGW Szczecin) i niemiecką (Dyrekcja Wodno-Żeglugowa Wschód / Krajowy Urząd Ochrony Środowiska Landu Brandenburgia) administracją granicznego odcinka Odry i Odry Zachodniej. Są to:
- "Porozumienie administracyjne o organizacji i współpracy w zakresie bezpieczeństwa i ułatwiania ruchu żeglugowego na wodach granicznych rzeki Odry od km 542,4 do km 704,1 i rzeki Odry Zachodniej od km 0,0 do km 17,1", z dnia 08 listopada 1995 roku,
- "Porozumienie administracyjne z dnia 11 sierpnia 1997 roku o organizacji współpracy w dziedzinie lodołamania na wodach granicznych rzeki Odry od km 542,4 do km 704,1 i rzeki Odry Zachodniej od km 0,00 do km 17,15",
- "Instrukcja oznakowania szlaku żeglownego granicznego odcinka rzeki Odry rzeki Odry od km 542,4 do km 704,1 i rzeki Odry Zachodniej od km 0,0 do km 17,1 z dnia 28 września 2000 roku",
- "Instrukcja robocza dla regulacji przepływów i rozrządu wód w biegu rzeki Odry od km 667,1 (Kanał łącznikowy Hohensaaten) do km 730,0 (Kanał Klucz-Ustowo),
- "Instrukcja obsługi Jazu Widuchowa".

Corocznie przeprowadzane są dwie narady z niemiecką administracją federalną odpowiedzialną za graniczny odcinek Odry i Odry Zachodniej w kontekście utrzymania szlaku żeglownego oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ułatwiania ruchu żeglugowego (Urząd Wodno-Żeglugowy Eberswalde):
- wiosenna dotycząca oceny minionego sezonu zimowego i akcji lodołamania, stanu przygotowania do rozpoczęcia sezonu letniego oraz spraw bieżących,
- zimowa dotycząca stanu przygotowania do akcji lodołamania, problematyki łączności, spraw żeglugowych (w tym oceny minionego letniego sezonu nawigacyjnego) oraz wymiany informacji o robotach utrzymaniowych zrealizowanych na Odrze i Odrze Zachodniej w danym roku oraz planowanych do realizacji w roku kolejnym.

Współpraca polsko-niemiecka obejmuje również:
- uzgadnianie warunków i terminów prowadzenia prac pomiarowych, w tym cyklicznych pomiarów przekroi poprzecznych obejmujących graniczny odcinek Odry,
- uzgadnianie warunków realizacji inwestycji obcych, krzyżujących się z Odrą graniczną,
- organizowanie objazdów i spotkań roboczych obejmujących poszczególne dziedziny współpracy.

W ramach dalszej bezpośredniej współpracy z niemiecką administracją federalną granicznego odcinka Odry i Odry Zachodniej (Dyrekcja Wodno-Żeglugowa Wschód w Magdeburgu), wykazującej charakter bardziej koncepcyjny i długofalowy aniżeli ściśle realizacyjny, wykonywane są prace w ramach grupy roboczej do spraw "Modyfikacji istniejącego systemu zabudowy regulacyjnej granicznego odcinka Odry". Głównymi zadaniami grupy są:
- wypracowanie i uzgodnienie wspólnej koncepcji modyfikacji istniejącego systemu zabudowy regulacyjnej wraz z opracowaniem zakresu i harmonogramu realizacji powyższych prac (koncepcja w wersji skróconej oraz w wersji pełnej do pobrania tutaj),
- wypracowanie i uzgodnienie (podniesionej przez stronę niemiecką) koncepcji połączenia portu w Schwedt z Morzem Bałtyckim w celu umożliwienia żeglugi statkami morsko-rzecznymi oraz,
- sprawa pogłębienia szlaku żeglownego przez jezioro Dąbie.
Tym samym więc zasadniczym celem prac tej grupy roboczej jest zapewnienie możliwości prowadzenia akcji lodołamania na Odrze granicznej i jeziorze Dąbie przy użyciu lodołamaczy w celu zabezpieczenia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej. Warunkowana ona jest wykonaniem prac naprawczo-modernizacyjnych zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej w uzgodnionych miejscach limitujących. Prace przebiegać powinny według uzgodnionego harmonogramu i uzgodnionej koncepcji/metody w celu uzyskania określonej minimalnej głębokości wody na całym granicznym odcinku rzeki o określonej gwarancji występowania.
Zasadniczo w odniesieniu do Odry granicznej strony polska i niemiecka reprezentują stanowisko, że możliwie najszybciej należy opracować wspólnie aprobowaną, odpowiadającą dzisiejszym ustaleniom naukowym koncepcję regulacji rzeki (główne założenia: cel regulacji - głębokość wody minimum 180 cm z prawdopodobieństwem osiągania tej głębokości na poziomie co najmniej 80% dni w roku powyżej i co najmniej 90% dni w roku poniżej ujścia Warty; zasadniczo regulacja za pomocą ostróg, w zagrożonych obszarach za pomocą tam podłużnych, linia regulacyjna ustalona na podstawie polskich opracowań wykonanych przez dr. Wierzbickiego, realizacja niezbędnych przedsięwzięć w korycie głównym). Jako metodę do osiągnięcia zakładanej głębokości wody przyjęto likwidację priorytetowych miejsc limitujących do 2015 roku oraz dążenie do dalszej stopniowej likwidacji wszystkich miejsc limitujących na Odrze granicznej do roku 2025 według uzgodnionego harmonogramu i na bieżąco aktualizowanej listy tych miejsc. Ostatecznie ustalono trasę żeglugową dla statków morsko-rzecznych z portu w Schwedt do Zatoki Pomorskiej (Kanał Ho-Fri-Wa - Odra Zachodnia - Przekop Klucz-Ustowo - Regalica - Parnica - Przekop Mieleński - tor wodny Szczecin-Świnoujście) i uzgodniono, że strona niemiecka sfinansuje przedsięwzięcia bezwzględnie konieczne dla zapewnienia żeglugi statkami morsko-rzecznymi przez Przekop Klucz-Ustowo - Odrę Zachodnią, tj. roboty pogłębiarskie i ewentualne przedsięwzięcia dostosowujące. Uzgodniono także, że wspólnie zrealizowane zostanie pogłębienie kiniety szlaku żeglownego przez jezioro Dąbie w celu zabezpieczenia interesów ochrony przeciwpowodziowej, tj. zapewnienia niezakłóconego odpływu kry lodowej oraz bezproblemowej możliwości realizacji akcji lodołamania przy użyciu lodołamaczy.
W ramach prac grupy roboczej wypracowano rozwiązanie w formie tzw. uzgodnienia pakietowego obejmującego trzy ww. zasadnicze zagadnienia, tj. Odra graniczna, Jezioro Dąbie oraz powiązanie portu w Schwedt z Morzem Bałtyckim, które zapisane zostało w postaci dokumentu roboczego pt. "Tezy do późniejszego uregulowania prawnego celem wspólnej poprawy sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi)", który stanowi podstawę merytoryczno-rzeczową polsko-niemieckiej umowy międzyrządowej regulującej w kontekście formalno-prawnym ostatecznie przedmiotowe treści i stanowiącej podstawę prawną dla konkretnych działań w praktyce.

Przedstawiciele RZGW Szczecin biorą aktywny udział w pracach polsko-niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych stanowiącej płaszczyznę dla realizacji zadań wynikających z postanowień Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z 1992 roku. Umowa za cel zasadniczy przyjmuje zagwarantowanie racjonalnego zagospodarowania i ochrony wód granicznych, poprawy ich jakości oraz zachowanie ekosystemów i ich restytuowanie. Określono w niej zasady współpracy naukowej, technicznej oraz gospodarczej. Załącznik do Umowy reguluje skład, tryb postępowania oraz uprawnienia Komisji. W ramach Komisji działa pięć grup roboczych. Przedstawiciele RZGW Szczecin aktywnie uczestniczą w pracach trzech z nich, tj. w ramach grup roboczych: W2 "Ochrona Wód", W4 "Utrzymanie" oraz W5 "Planowanie" (Dyrektor RZGW w Szczecinie pełni funkcję kierownika polskiej części tej grupy roboczej).
Prace w ramach grup roboczych prowadzone są z podziałem na:
- odcinek graniczny Nysy Łużyckiej,
- odcinek graniczny Odry i Odry Zachodniej,
- wody graniczne Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej.
Raz w roku odbywa się plenarne posiedzenia Komisji, naprzemiennie na terytorium RP i RFN. Natomiast zadania dla grup roboczych wynikające z ich mandatów, wytycznych Komisji oraz planów pracy grup na dany rok realizowane są w czasie narad członków grup roboczych i spotkań zespołów ekspertów w ciągu całego roku w obu krajach.

Grupa Robocza W2 "Ochrona Wód" realizuje swe zadania w następującym zakresie:
- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem,
- prowadzenie badań, obserwacji i pomiarów wód oraz ocena wyników badań i ich wymiana,
- opracowywanie i uzgadnianie programów poprawy jakości wód,
- realizacja programów pomiarowych i ustalanie metod analitycznych.

Grupa Robocza W4 "Utrzymanie" zajmuje się przede wszystkim:
- inicjowaniem zgodnej, gospodarczej, naukowej i technicznej współpracy przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności przy zabudowie obszaru korytowego wód granicznych i rozbudowie urządzeń hydrotechnicznych dla wykorzystania zasobów wodnych, regulacji i utrzymaniu żeglownych i nieżeglownych odcinków wód granicznych oraz przy ochronie koryt rzecznych i terenów zalewowych, budowie, utrzymaniu i użytkowaniu wałów, polderów, kanałów ulgi, urządzeń piętrzących i innych urządzeń hydrotechnicznych związanych z gospodarką wodną na wodach granicznych,
- wymianą informacji o istotnych przedsięwzięciach w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych dotyczących utrzymania i regulacji wód granicznych, utrzymania szlaku żeglownego oraz przedsięwzięć dla ochrony przed wodami powodziowymi, a także budowy i przebudowy urządzeń wodnogospodarczych na wodach granicznych,
- opracowywaniem nowych i w miarę potrzeb modyfikacją istniejących zasad technicznych dla współpracy w dziedzinie utrzymania wód granicznych.

Grupa Robocza W5 "Planowanie" jest odpowiedzialna za realizację m. in. następujących zadań:
- opracowywanie i uzgadnianie propozycji, zasad oraz wytycznych dotyczących współpracy w zakresie ramowych programów gospodarki wodnej i bilansowania zasobów wodnych,
- sporządzanie bilansów gospodarki wodnej przy uwzględnieniu ilości i jakości w ścisłej współpracy z innymi grupami roboczymi,
- ocenę przedsięwzięć gospodarczych realizowanych na wodach granicznych, jeżeli mają one wpływ na gospodarkę wodną,
- opiniowanie poborów wody z wód granicznych oraz informacja w tym zakresie,
- opiniowanie warunków odprowadzania ścieków, wód kopalnianych i chłodniczych do wód granicznych oraz informacja w tym zakresie,
- uzgadnianie przedsięwzięć w zakresie zaopatrzenia ludności, przemysłu i rolnictwa w wodę pitną i użytkową łącznie z przerzutami wody, które mają wpływ na bilanse gospodarki wodnej wód granicznych.

Przedstawiciel RZGW Szczecin uczestniczy również w pracach polsko-niemieckiej Grupy Roboczej do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Żeglugowego na wodach granicznych wchodzącej w skład polsko-niemieckiej Komisji Mieszanej.
Grupa omawia i uzgadnia problematykę bezpieczeństwa i łatwości ruchu żeglugowego na wodach granicznych, a także wypracowuje określone regulacje prawne zmierzające do ujednolicenia przepisów i wypracowania wspólnych standardów w tym zakresie. Obecnie prace skupione są na merytorycznym ujednoliceniu polskiego i niemieckiego tekstu przepisów o żegludze śródlądowej na wodach granicznych. Obszernie omawiana jest tematyka uznawania dokumentów statkowych oraz dokumentów kwalifikacyjnych załóg statków w aspekcie obowiązujących rezolucji i dyrektyw Unii Europejskiej i powszechnie stosowanej praktyki (m. in. odnośnie uznawania żeglarskiej książeczki pracy, polskiej książki kontrolnej oleju przez instytucję niemiecką, patenty tymczasowe dotyczące znajomości odcinka Odry, Wisły, Warty, zaświadczenia o znajomości odcinka drogi wodnej oraz patenty marynarskie dla obywateli RP i RFN na podstawie artykułu 7 Umowy). Realizowana jest wymiana informacji i doświadczeń dotyczących dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 97/68/EG oraz omawiane są kwestie wprowadzenia systemu RIS na wodach granicznych. Rozważa się problematykę realizacji zadań żeglugowo-policyjnych na wodach granicznych oraz dokonywana jest wymiana informacji o stanie negocjacji nad projektem "Umowy o realizacji zadań żeglugowo-policyjnych na wodach granicznych Odry, Odry Zachodniej i Nysy Łużyckiej". Na bieżąco dokonuje się wymiany informacji dotyczących wejścia w życie zmian w rozporządzeniach po stronie polskiej i wejścia w życie nowych względnie zrewidowanych przepisów żeglugowo-policyjnych po stronie niemieckiej.

Ponadto w ramach współpracy na wodach granicznych corocznie organizowany jest szereg narad i spotkań roboczych mających na celu omówienie zagadnień dotyczących utrzymania, budowy, modernizacji oraz kontroli urządzeń i obiektów związanych z wodami granicznymi, a także z bezpieczeństwem żeglugi (np. z Państwowym Urzędem ds. Środowiska i Przyrody w Ueckermünde w sprawie utrzymania zbiorników wodnych i urządzeń hydrotechnicznych usytuowanych na granicy lądowej z Landem Meklemburgia-Pomorze Przednie). Na bieżąco wykonywane są uzgodnienia dotyczące zamierzeń budowlanych, wykonywania prac geodezyjnych czy prac w sytuacjach awaryjnych (powódź, lodołamanie). W zależności od tematu obrad w spotkaniach tych oprócz przedstawicieli RZGW Szczecin czynny udział biorą przedstawiciele innych polskich i niemieckich instytucji, zainteresowanych ich przedmiotem.

Na mocy "Traktatu między RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" z 17.06.1991 roku, w którym obie strony zobowiązały się m.in. do wspierania współpracy między regionami, miastami, gminami i innymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności na obszarach przygranicznych, realizowane są instytucjonalne formy współpracy przede wszystkim w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W ramach Komisji działają trzy Komitety, tj. Komitet ds. Współpracy Przygranicznej, Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej oraz Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej. RZGW Szczecin regularnie uczestniczy w pracach zarówno Komisji, jak i Komitetów.
W ramach posiedzeń Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej omawiane są m. in. zagadnienia związane z ratownictwem medycznym na polsko-niemieckim pograniczu, problematyka połączenia kanału Ho-Fri-Wa z Morzem Bałtyckim, aktualny stan rozmów polsko-niemieckich dotyczących rozwoju Odry. Analizowana jest tematyka i stan prac Komitetów działających w ramach Komisji, dyskutowana jest ewentualna reorganizacja prac Komisji, a także działania w zakresie inicjatywy "Partnerstwo Odra" i rozwoju infrastruktury na pograniczu polsko-niemieckim, a także w dziedzinie ochrony środowiska.

Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie ochrony środowiska realizowana jest na szczeblu rządowym poprzez bilateralne spotkania ministrów środowiska obu krajów w ramach utworzonej w 1991 roku Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska. Zadaniem Rady jest opracowywanie zadań, kierunków i najważniejszych zagadnień dla współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, uzgadnianie strategii regionalnej i międzynarodowej polityki dotyczącej środowiska oraz wspieranie współpracy na obszarze przygranicznym.
Decyzją Rady Ochrony Środowiska utworzona została w roku 1991 Polsko-Niemiecka Komisja ds. Współpracy Sąsiedzkiej w dziedzinie Ochrony Środowiska, której zadanie stanowi koordynowanie współpracy regionalnej i transgranicznej, a jej członkami są oprócz przedstawicieli rządów, także przedstawiciele przygranicznych landów i województw oraz stowarzyszenia działające na rzecz środowiska, a także inne organizacje pozarządowe.
Przedstawiciele RZGW Szczecin regularnie biorą aktywny udział w pracach ww. Rady i Komisji.

W latach 2001-2008 RZGW Szczecin realizował prace związane z zaopatrzeniem miasta Świnoujście w wodę, przewodnicząc "Zespołowi do spraw zagospodarowania wód podziemnych wschodniej części wyspy Uznam" w ramach współpracy Wspólnej Komisji Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego i Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.
W ramach prac tego Zespołu opracowana została wspólna polsko-niemiecka "Koncepcja przygranicznej gospodarki wodami podziemnymi obszaru Świnoujścia - Uznamu Wschodniego - Raport końcowy". Zadanie to objęło opracowanie strukturalnego modelu hydrogeologicznego, obliczenie infiltracji efektywnej, sporządzenie bilansu wodnego dla prognozowanych poborów wód podziemnych, wyznaczenie obszarów ochronnych ujęć wód podziemnych oraz opracowanie strategii zagospodarowania i nadzoru wód podziemnych. Wynikiem prac jest między innymi rozpoznanie systemu występowania i krążenia wód podziemnych, wielkości poboru tych wód na badanym obszarze, a także określenie obszaru spływu wód do ujęć.
W związku z zakończeniem powyższej pracy Zespół wystąpił do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który przewodniczy ze strony polskiej Wspólnej Komisji Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego i Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (WKOŚ) z wnioskiem o podjęcie dalszych prac związanych z zaopatrzeniem Świnoujścia w wodę. Jednocześnie zwrócono się w tej sprawie do Kierownika grupy roboczej WKOŚ "Gospodarka wodna i ochrona gleb", w ramach której Zespół realizował swe prace.

Współpraca wielostronna (Międzynarodowy Obszar Dorzecza Odry) - wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry Przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) jest jedną z funkcjonujących w Europie międzyrządowych komisji zajmujących się problematyką rzek i jezior, których zlewnie leżą na obszarze więcej niż jednego państwa. Została ona powołana na podstawie Umowy podpisanej we Wrocławiu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską w dniu 11.04.1996 roku. Umowa weszła w życie po ratyfikacji w dniu 26.04.1999 roku.
Na podstawie zgody wyrażonej przez Strony Umowy, od dnia 13 maja 2002 r. Komisja pełni również rolę koordynującą w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) na wodach granicznych wymaga międzynarodowej bezpośredniej współpracy właściwych urzędów oraz instytucji i rozciąga się na obszary międzynarodowych dorzeczy, wyznaczonych zgodnie z tą dyrektywą.
Stosownie do art. 3 oraz załącznika nr I RDW, w międzynarodowych obszarach dorzeczy Państwa Członkowskie są zobligowane do koordynacji działań administracyjnych oraz wyznaczenia właściwych władz w celu realizacji zapisów i stosowania zasad dyrektywy.
Niniejszy podrozdział dostarcza informacji o kompetentnych władzach i instytucjach, które są zobowiązane do takiej współpracy w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO) rozciągającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
W celu spełnienia obowiązku raportowania odnośnie art. 3 i załącznika nr I RDW przez kraje, których części terytorium leżą w MODO, w 2004 roku został opracowany i przesłany do Komisji Europejskiej "Raport 2004 dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry".
W Raporcie tym wskazano właściwe władze i instytucje z poszczególnych państw, które zostały wyznaczone do współpracy i koordynacji prac związanych z wdrażaniem RDW w tym dorzeczu.
Ze strony polskiej są to: Ministerstwo Środowiska oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie a także Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w: Gliwicach, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie.
Ze strony czeskiej są to: Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa w Pradze a także Urzędy Okręgowe: Okręgu Morawsko-Śląskiego w Ostrawie, oraz Okręgów: Olomouc, Hradec Kralove, Liberec oraz Usti nad Labem.
Ze strony niemieckiej są to: Ministerstwo Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Planowania Przestrzennego Kraju Związkowego Brandenburgia w Poczdamie, Ministerstwo Środowiska Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie w Schwerinie, Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa w Dreźnie, a także instytucje lokalne: Krajowy Urząd Środowiska landu Brandenburgia, Krajowy Urząd Środowiska, Ochrony Przyrody i Geologii oraz Państwowy Urząd ds. Środowiska i Przyrody landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, a także Prezydium Rządu Drezno oraz Państwowy Urząd ds. Środowiska landu Saksonia. Wdrażanie RDW dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry w ramach MKOOpZ jest realizowane przy pomocy grup i podgrup roboczych, działających na podstawie mandatów określających ich zadania. Gremia te spotykają się zgodnie z ustalonymi harmonogramami; koordynację i harmonizację podejmowanych działań związanych z ww. wdrażaniem powierzono Grupie Sterującej G1.
Przedstawiciele RZGW w Szczecinie biorą aktywny udział w pracach następujących grup/podgrup roboczych: G1 - Grupa Sterująca, GD - Zarządzanie Danymi, GE - Analiza Ekonomiczna, GP - Planowanie w Gospodarowaniu Wodami/RBMP.
Oprócz ww. działają jeszcze podgrupy robocze: GM - Monitoring oraz GR - Sprawozdawczość.
Grupa Sterująca (G1) na wszystkich swoich posiedzeniach omawia postęp prac przy wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w poszczególnych krajach międzynarodowego obszaru dorzecza Odry. Przedstawiane są raporty przewodniczących wszystkich działających obecnie podgrup roboczych związanych z wdrażaniem tej dyrektywy: podgrupy "Monitoring", "Zarządzanie danymi", "Planowanie w gospodarowaniu wodami/RBMP", "Sprawozdawczość", "Analiza ekonomiczna". Grupa Sterująca ocenia składane przez ww. podgrupy robocze raporty i uzgadnia dalsze działania tych podgrup.
W ramach narad podgrupy roboczej "Zarządzanie danymi" (GD) opracowywane są m. in. następujące zadania:
- ostateczne opracowanie map i statystyk do Raportu dot. realizacji Artykułu 8 RDW,
- końcowe opracowanie koncepcji szczegółowej projektu GIS-WFD-RBD Odra,
- przygotowanie opracowania map i statystyk do projektu wspólnego gospodarowania wodami według RDW łącznie z aktualizacją i harmonizacją danych ze zbioru MKOOpZ,
- opracowanie koncepcji szczegółowej projektu Prototyp GIS "HWSGIS-Oder/Flood Mapping",
- przygotowanie opracowania mapy przeglądowej potencjalnych źródeł zanieczyszczenia awaryjnego,
- złożenie wniosku o bezpłatne wykorzystywanie polskich i niemieckich danych OderRegio II na potrzeby realizacji Prototypu GIS "HWSGIS-Oder/Flood Mapping", opracowanie koncepcji szczegółowej wspólnego projektu MKOOpZ współfinansowanego ze środków unijnych (wspólne zadanie G2/GD).

Nowym, szczególnym obszarem międzynarodowej współpracy na wodach granicznych są wody przejściowe i przybrzeżne, do wyznaczenia których zobowiązała Państwa Członkowskie RDW.
W przypadku wód przejściowych na zachodniej granicy Polski, nie ma zgodności co do kwalifikacji wód Zalewu Szczecińskiego. W sąsiadujących krajach wody te kwalifikowane są odmiennie. Polska zalicza je do kategorii wód przejściowych, natomiast Niemcy do kategorii wód przybrzeżnych. Uzgodnienie kwalifikacji będzie możliwe dopiero po wykonaniu odpowiednich badań biologicznych.
Mimo różnego zakwalifikowania możliwa jest ocena ryzyka nieosiągnięcia celów RDW dla tych wód.

Więcej informacji na powyższy temat znajduje się na stronie internetowej: www.mkoo.pl

RZGW Szczecin jest rzeczywistym członkiem Międzynarodowej Sieci Organizacji Zlewniowych (RIOB - Reseau International des Organismes de Basin) i regularnie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania związane z tym członkostwem.