Warunki korzystania z wód zlewni

Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz wód zlewni są w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2000 r. - Prawo wodne podstawowymi dokumentami planistycznymi w zakresie gospodarowania wodami. W grudniu 2008 zakończono realizację pracy pt. "Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni". W metodyce przyjęto, że podstawowym celem opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego (zlewni rzecznej) jest:
- stworzenie narzędzi wspomagających wdrażanie polityki wodnej kraju, a w szczególności Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz Programu wodno-środowiskowego kraju;
- określenie uwarunkowań i ograniczeń dla decyzji administracyjnych związanych z korzystaniem z wód, a w szczególności pozwoleń wodnoprawnych;
- określenie uwarunkowań i ograniczeń dla dokumentów planistycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Warunki korzystania z wód regionu powinny zostać opracowane dla wszystkich regionów wodnych. W obszarze działania RZGW w Szczecinie dotyczy to regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz regionu wodnego Ücker. Warunki korzystania z wód zlewni natomiast powinny zostać sporządzone dla obszarów, dla których, w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza konieczne jest określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód.

 

Przystąpienie do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy

Przystąpienie do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy.


Przystąpienie do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Tywy


Przystąpienie do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Tywy oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu


Przystąpienie do sporządzania projektu warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Odry

 

Przystąpienie do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.


Przystąpienie do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Iny


Przystąpienie do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Iny oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu