Warunki korzystania z wód regionu

Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz wód zlewni są w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne podstawowymi dokumentami planistycznymi w zakresie gospodarowania wodami. W grudniu 2008 zakończono realizację pracy pt. "Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni". W metodyce przyjęto, że podstawowym celem opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego (zlewni rzecznej) jest:
- stworzenie narzędzi wspomagających wdrażanie polityki wodnej kraju, a w szczególności Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz Programu wodno-środowiskowego kraju;
- określenie uwarunkowań i ograniczeń dla decyzji administracyjnych związanych z korzystaniem z wód, a w szczególności pozwoleń wodnoprawnych;
- określenie uwarunkowań i ograniczeń dla dokumentów planistycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Warunki korzystania z wód regionu powinny zostać opracowane dla wszystkich regionów wodnych. W obszarze działania RZGW w Szczecinie dotyczy to regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz regionu wodnego Ücker. Warunki korzystania z wód zlewni natomiast powinny zostać sporządzone dla obszarów, dla których, w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza konieczne jest określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód.

Przystąpienie do sporządzania projektów warunków korzystania z wód:
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz regionu wodnego Ücker

Zakończenie postępowania ws. przystąpienia do sporządzania projektów warunków korzystania z wód:
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz regionu wodnego Ücker

Przystąpienie do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (DOiPZ) i regionu wodnego Ücker oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego DOiPZ

Zakończenie postępowań z udziałem społeczeństwa