Utrzymanie wód administrowanych

W odniesieniu do wód administrowanych, statutowym zadaniem RZGW w Szczecinie jest utrzymanie w należytym stanie technicznym koryt rzek i kanałów oraz istniejących budowli regulacyjnych i hydrotechnicznych, a także realizowanie zadań inwestycyjnych na tych wodach.

Rzeki administrowane przez RZGW w Szczecinie są ciekami swobodnie płynącymi - stąd ich zabudowę techniczną stanowią budowle regulacyjne. Przyjęty w latach wcześniejszych system regulacji uznawał zastosowanie obustronne ostróg (tam poprzecznych) oraz wykonywanie przekopów "ucinających" meandry - za podstawowe narzędzie dla regulacji koryta. Dotyczy to przede wszystkim administrowanej przez RZGW w Szczecinie części rzeki Odry, która na odcinku 161,7km jest rzeką graniczną. Zabudowę techniczną brzegów rzeki Odry w dalszym jej biegu oraz brzegów rzeki Odry Zachodniej stanowią generalnie opaski brzegowe i ubezpieczenia brzegów.

Stan techniczny tych budowli na poszczególnych odcinkach jest bardzo różny. Nie mniej należy uznać go za niezadowalający. Podstawową przyczyną tego stanu są niewystarczające środki przeznaczone na utrzymanie, przyznawane przez budżet państwa. Jednocześnie w wyniku wieloletnich obserwacji w trakcie prac remontowych i modernizacyjnych stwierdzono, iż istniejąca zabudowa regulacyjna nie spełnia swojej funkcji ze względu na zły stan techniczny budowli oraz rodzaj zabudowy. Dzisiejsza wiedza o naturalnych procesach zachodzących w korytach rzek nizinnych - takich jak Odra - pozwala na sformułowania rodzaju i zakresu niezbędnych prac modyfikujących zarówno geometrię koryta jak i system jego zabudowy.

RZGW w Szczecinie posiada opracowanie wykonane przez zespół pod kierunkiem doc. dr inż. Janusza Wierzbickiego z Politechniki Warszawskiej, w którym szczegółowo przedstawiono wszystkie niezbędne zmiany i modyfikacje w systemie regulacji rzeki Odry. Oprócz budowli regulacyjnych znajdujących się na administrowanych przez RZGW w Szczecinie wodach posiadamy inne budowle stanowiące zaplecze techniczno-eksploatacyjne dla służb terenowych zorganizowanych w Nadzorach Wodnych, a także budowle i urządzenia związane z podstawowym rodzajem korzystania z zasobów wodnych, jakim jest żegluga.

Pliki: