Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa

CEL

Zgodnie z zatwierdzonym przez Resort Ministerstwa Środowiska "Programem udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce", w celu uzyskania zaangażowania szerszego kręgu społeczeństwa w proces otwartego planowania gospodarowania wodami i tym samym celem zwiększenia stopnia reprezentatywności w skali regionu Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego proponuje się utworzenie przy niej Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. W jej pracach uczestniczyłyby również osoby spoza składu Rady tak, aby uzyskać optymalną reprezentację podstawowych grup społecznych zainteresowanych sprawami gospodarowania wodami w skali regionu wodnego.

Komisja nie będzie posiadać mocy decyzyjnej. Będzie ciałem opracowującym stanowisko dla rady Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Wypracowane przez Komisję opinie zostaną poddane głosowaniu przez Radę w formie uchwały.

ORGANIZACJA PRACY

Posiedzenia Komisji będą zwoływane za pośrednictwem komórki organizacyjnej RZGW właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa, z uwzględnieniem zaawansowania działań w ramach wdrażania RDW na terenie regionu wodnego. Jednak obligatoryjnie będzie zwołane przynajmniej jedno posiedzenie Komisji każdorazowo na poszczególnych etapach konsultowania dokumentów.

Organizacja prac Komisji może opierać się o tematyczne grupy robocze (panele dyskusyjne), w ramach których wypracowywane będą stanowiska, przedstawione następnie na sesji plenarnej Komisji. Wszelkie opinie, zalecenia Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, poza sprawami porządkowymi, będą podejmowane przez nią - podobnie jak w przypadku Rady - w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

ZADANIA

Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa będzie:

 • uczestniczyć w identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej,
 • konsultować:
  • rezultaty raportów wymaganych w Art. 5 RDW oraz dokumentów i wykazów wymaganych art. 113 ust. 3 i ust. 4 Prawa Wodnego,
  • projekty dokumentów poddawanych konsultacjom ("Harmonogram i program prac związany z tworzeniem planu...", "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej na terenie RWDOiPZ", program działań i plan gospodarowania wodami),
 • formułować uwagi i angażować się w organizowanie konsultacji ze społeczeństwem wskazując na jakim obszarze konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych,
 • opracowywać opinie w sprawach zleconych przez RGWRWDOiPZ.

SKŁAD

Skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa wynikać będzie ze składu RGWRWDOiPZ. Komisja liczyć będzie 20 osób. W skład Stałej Komisji powinna wchodzić reprezentacja RGWRWDOiPZ w ilości 5 osób zainteresowanych oraz zaangażowanych w proces udziału społeczeństwa na terenie regionu wodnego, wyłoniona zgodnie z §2, pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady (zgodnie z §12, pkt. 2). Zadaniem tak wybranych przedstawicieli będzie prezentowanie wyników prac Komisji na sesji plenarnej RGWRWDOiPZ oraz dbanie o właściwy dwustronny przepływ informacji pomiędzy Radą a Komisją.

Pozostały skład osobowy Komisji (15 osób) powinien zostać dobrany tak, aby grupy docelowe reprezentowane łącznie w Radzie i Komisji (45 osób) odpowiadały podziałowi wg zasady:

 • 1/3 użytkownicy - 15 osób,
 • 1/3 administracja samorządowa - 15 osób,
 • 1/3 organizacje pozarządowe oraz społeczne - 15 osób.

Zrównoważone przedstawicielstwo powyższych trzech grup jest zalecane w celu zapewnienia przejrzystości i efektywnego uczestnictwa zainteresowanych stron.

RZGW w Szczecinie przedstawi Radzie listę instytucji, z której reprezentanci zostaną zaproszeni do udziału w pracach Stałej Komisji.

Z wyżej wymienionej listy RGWRWDOiPZ dokona wyboru 15 instytucji (grup docelowych), których przedstawiciele wejdą w skład Stałej Komisji, w drodze uchwały przyjętej zgodnie z §12 Regulaminu Organizacyjnego Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Wszelkie dokumenty poddawane konsultacjom powinny być udostępniane członkom Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, co najmniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie odpowiedzialny jest za obsługę biurową spotkań Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, stąd też protokoły oraz sprawozdania opracowywane będą przez pracowników RZGW w Szczecinie. Przyjęte dokumenty będą umieszczane na stronie internetowej RZGW w Szczecinie. Stworzona zostanie możliwość wnoszenia uwag i komentarzy dotyczących tych dokumentów.
10 marca 2006 r. uchwałą nr 5/2006 Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego powołała Stałą Komisję ds. Udziału Społeczeństwa

Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

W czerwcu 2007 r. w związku z zakończeniem pierwszej kadencji Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, decyzją Dyrektora RZGW Szczecin utrzymano (w celu zachowani ciągłości jej działań) powołaną w 2006 r. przy Radzie Gospodarki Wodnej - Stałą Komisję ds. Udziału Społeczeństwa, zmieniając tylko członków będących przedstawicielami Rady Gospodarki Wodnej w Komisji.
Z początkiem 2008 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2007 Dyrektora RZGW Szczecin z dnia 31.12.2007 r. zmieniono usytuowanie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa jako odrębnego (niezależnego od Rady Gospodarki Wodnej) organu opiniodawczo - doradczego Dyrektora RZGW Szczecin. Obecnie Stała Komisja posiada moc decyzyjną może więc podejmować własne uchwały, nie zmieniły się natomiast jej główne założenia, cel i zadania.