Rybacka charakterystyka wód

Przejęcie z dniem 1 stycznia 2006 roku od Agencji Nieruchomości Rolnych, w stosunku do jezior zaliczanych do wód, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Prawo wodne (tzn. jezior o wodach płynących), uprawnień Skarbu Państwa w zakresie rybactwa śródlądowego, jak również zróżnicowanie wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego powoduje, iż ustanowione obwody rybackie można podzielić na trzy grupy:

  • obwody rybackie rzeczne obejmujące jedynie rzeki,
  • obwody rybackie rzeczno-jeziorowe obejmujące zarówno rzeki jak i jeziora oraz zbiorniki wodne,
  • oraz obwody rybackie jeziorowe obejmujące jedynie jeziora.

Obszar RZGW Szczecin charakteryzuje się szczególnie bogatą hydrografią. Dzięki dużemu zróżnicowaniu rzek, w regionie występują rzeki typowo nizinne (dolny odcinek rzeki Odry) charakteryzujące się ichtiofauną karpiowatą oraz rzeki o charakterze górskim, typowo łososiowe (rzeki przymorza np.: Rega, Parsęta Wieprza ).

Zróżnicowanie wód powoduje, iż w rzekach naszego regionu wodnego występują wszystkie krainy rybne: tj. krainy pstrąga, lipienia, brzany i leszcza.
Ichtiofauna obszaru Przymorza Zachodniego i zlewni Dolnej Odry jest bardzo urozmaicona, a prócz gatunków spotykanych w jeziorach i rzekach innych rejonów Polski odnotowujemy także większość gatunków wędrownych, które już nie docierają w głąb kraju głównie w wyniku zabudowy hydrotechnicznej.
W naszym rzgw znajdują się również jeziora o różnych kształtach i powierzchniach - od niewielkiej po bardzo znaczącą. W niektórych częściach regionu jeziora stają się elementem dominującym w krajobrazie. Obszary szczególnie bogate w jeziora pokrywają się z zasięgiem ostatniego zlodowacenia. W regionie występują wszystkie typy jezior z obecnie stosowanego w naszym kraju, a opracowanego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego podziału na pięć podstawowych typów rybackich: jeziora sielawowe, leszczowe, sandaczowe, linowo-szczupakowe i karasiowe.

Podział wód ze względu na występującą w nich ichtiofaunę został również dokonany w wykonanych przez Dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie art. 113, ust. 3, pkt. 5 ustawy Prawo wodne – wykazach wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków oraz umożliwiających migrację ryb:
Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków oraz umożliwiające migrację ryb (NB–1, NB–2).