Regionalny

Angażowanie społeczeństwa jedynie na poziomie ogólnokrajowym, chociaż spełni wymóg formalny Ramowej Dyrektywy Wodnej, nie jest wystarczające dla uzyskania akceptacji społecznej w odniesieniu do działań opracowywanych i realizowanych w procesie wdrażania Dyrektywy. Dlatego zgodnie z Programem krajowym udziału społeczeństwa działania związane z konsultowaniem i angażowaniem społeczeństwa we wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej przeprowadzane będą również na poziomie regionów wodnych, które stanowią obszary działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW). To właśnie Regionalne Zarządy odpowiedzialne są za zorganizowanie i przeprowadzenie efektywnego procesu udziału społeczeństwa na swoich obszarach.

Celem uszczegółowienia Programu krajowego w odniesieniu do Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, RZGW w Szczecinie zobligowany został do stworzenia "Programu udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszaru Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na rok 2006 (z perspektywą na lata 2007 - 2009)".

Dokument ten tworzą dwie części. Pierwsza z nich - Organizacja procesu udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW na poziomie Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego - zawiera informacje o:

  • przystosowaniach organizacyjnych RZGW w Szczecinie do prowadzenia procesu udziału społeczeństwa,
  • narzędziach wykorzystanych w organizacji procesu udziału społeczeństwa.

Część druga - Harmonogram oraz procedury przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (na lata 2006 - 2009) - to przede wszystkim czasowy rozkład zadań związanych z procesem udziału społeczeństwa.

Program regionalny udziału społeczeństwa powstał na podstawie dokumentu wzorcowego wypracowanego przez Zespół ds. Udziału Społeczeństwa powołanego przy Departamencie Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska. Pozwoliło to na ujednolicenie rozwiązań organizacyjnych procesu udziału społeczeństwa w odniesieniu do narzędzi, procedur, jak i harmonogramu działań przeprowadzanych na poziomie wszystkich regionów wodnych, co niewątpliwie ułatwi procedurę oceny oraz sprawozdawczości i przyczyni się do efektywniejszego przeprowadzenia procesu konsultacji krajowych w odniesieniu do obszarów dorzeczy.

"Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszaru Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na rok 2006 (z perspektywą na lata 2007 - 2009)" został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych, p. Mieczysława Ostojskiego, dnia 18 lutego 2006 r.

W październiku 2007 r., w wyniku dostosowywania krajowego Programu udziału społeczeństwa do zapisów "Wykazu zadań i działań dla procesu planowania gospodarowania wodami zgodnie z wymogami RDW w Polsce w latach 2006 - 2010", RZGW w Szczecinie opracował Aktualizację "Programu udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszaru Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego".

Programu udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszaru Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Aktualizacja 2010 – 2015

W związku z zakończeniem pierwszego cyklu planowania gospodarowania wodami zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Ustawy Prawo wodne, a także uwzględniając doświadczenia i wnioski z zakończonego procesu konsultacji społecznych, dokonano aktualizacji programu udziału społeczeństwa w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na szczeblu krajowym. Program ten stanowi podstawę do aktualizacji programów regionalnych opracowanych przez poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Dlatego też w lutym 2011r. RZGW w Szczecinie opracował "Programu udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszaru Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Aktualizacja 2010 – 2015". Program ten został zatwierdzony przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w lipcu 2011r.Dokument do wglądu w siedzibie RZGW w Szczecinie.