Dostawa paliw i płynów eksploatacyjnych

07.12.2017

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę pn.: „Dostawa paliw i płynów eksploatacyjnych”.