Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA dla lodołamaczy RZGW w Szczecinie

17.11.2017

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę pn.: „Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA dla lodołamaczy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.