Remont tamy na rozwidleniu rzeki Odry na Odrę Wschodnią i Odrę Zachodnią w miejscowości Widuchowa

12.10.2017

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na robotę budowlaną pn.: „Remont tamy podłużnej na rozwidleniu rzeki Odry na Odrę Wschodnią i Odrę Zachodnią w miejscowości Widuchowa”