Zabezpieczenie krawędzi dalb w km 733,297 – 733,397 rz. Regalicy

18.08.2017

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na robotę budowlaną pn.: „Zabezpieczenie krawędzi dalb w km 733,297 – 733,397 rz. Regalicy”.