Dostawa oleju napędowego

23.02.2017

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę pn.: „Dostawa oleju napędowego dla RZGW Szczecin w 2017 r.”.