Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny

05.06.2014

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pod nazwą: „Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny”.