Wykonanie umocnienia lewego brzegu rz. Odry Wschodniej w km 704,8-705,4

30.10.2013

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na roboty budowlane pod nazwą: „Wykonanie umocnienia lewego brzegu rz. Odry Wschodniej w km 704,8-705,4”.