Przepisy

Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące dzieli się na obwody rybackie. Aktualnie obowiązuje Rozporządzenie nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich ogłoszone w:

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 121, poz.2528,
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 136, poz.2803,
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 114, poz.2035.

Do obwodu rybackiego nie włącza się wód znajdujących się w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody, w których jest zabronione wykonywanie rybactwa, oraz wód w sztucznych zbiornikach wodnych przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb i innych organizmów wodnych, usytuowanych na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, jeżeli wody w tych zbiornikach sztucznie zajęły grunty, które nie stanowią własności publicznej.
W przypadku konieczności zniesienia obwodu rybackiego na wodach objętych formami ochrony przyrody obwód rybacki znosi się po upływie terminu, na który została zawarta umowa rybackiego korzystania z wód, chyba że uprawniony do rybactwa wyrazi zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Obwód rybacki składa się z:

  1. zasadniczego obwodu rybackiego oraz
    • uzupełniającego obwodu rybackiego.

Zasadniczy obwód rybacki obejmuje wody jezior, zbiorników wodnych, rzek, kanałów lub cieków naturalnych niezbędnych do prowadzenia przez uprawnionego do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej.
Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa.
Uzupełniający obwód rybacki obejmuje wody płynące dopływów zasadniczego obwodu rybackiego, na których uprawniony do rybactwa okresowo wykonuje czynności związane
z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybackiej, określone w operacie rybackim,
a w szczególności połowy tarlaków, zarybiania oraz zabiegi ochronne.

W obwodzie rybackim uprawnioną do rybactwa może być tylko jedna osoba fizyczna albo prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Na wodach o warunkach biologicznych i hydrotechnicznych szczególnie przydatnych do prowadzenia chowu lub hodowli ryb mogą być ustanawiane obręby hodowlane, w ramach obwodu rybackiego lub poza nim.
Wstęp do obrębu hodowlanego wymaga uzgodnienia z uprawnionym do rybactwa.
Obręb hodowlany nie może być ustanowiony w przyujściowych odcinkach cieków wpadających do morza.
W ramach obwodu rybackiego, w wodach, w których znajdują się miejsca stałego tarła oraz rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb, mogą być ustanawiane obręby ochronne.

Obwody rybackie ustanawia i znosi dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
w drodze rozporządzenia mającego charakter aktu prawa miejscowego.
Obręby ochronne ustanawia lub znosi zarząd województwa.
Obręby hodowlane ustanawia lub znosi, na wniosek uprawnionego do rybactwa – marszałek województwa w drodze decyzji.
Ustanowienie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego wymaga zawarcia umowy pomiędzy uprawnionymi do rybactwa.

Rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych jest szczególnym korzystaniem z wód.
Do 31 grudnia 2001 r. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych płynących odbywało się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego na podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 wraz
z późniejszymi zmianami). Od 1 stycznia 2002 r. na rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 r Prawo wodne - wygasły w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne to znaczy z dniem 1 stycznia 2005 r. Wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego stwierdza, w drodze decyzji, wojewoda.
Z dniem 1 stycznia 2002 r. rybackie korzystanie z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych płynących następuje w drodze oddania w użytkowanie obwodów rybackich, ustanowionych na podstawie ww. ustawy o rybactwie śródlądowym.
Oddanie w użytkowanie obwodów rybackich następuje za opłatą roczną, na czas nie krótszy niż 10 lat, na podstawie umowy, do zawarcia której upoważniony jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
Warunkiem oddania w użytkowanie obwodu rybackiego jest przedłożenie pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego.
Operat rybacki określający zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim sporządza uprawniony do rybactwa.
Operat rybacki sporządza się raz na 10 lat w formie opisowej i graficznej.
Część opisowa operatu rybackiego powinna zawierać w szczególności:
1) dane dotyczące uprawnionego do rybactwa,
2) dane i informacje dotyczące obwodu rybackiego,
3) zasady prowadzenia gospodarki rybackiej, opracowane z uwzględnieniem zróżnicowania obwodu rybackiego na zasadniczy i uzupełniający obwód rybacki.
Uprawniony do rybactwa może dokonać zmian w operacie rybackim przed upływem terminu, o którym mowa wyżej o ile warunki korzystania z wód regionu uległy istotnej zmianie.
Operat rybacki oraz jego zmiany wymagają uzyskania pozytywnej opinii uprawnionej jednostki.

Oddanie w użytkowanie następuje w drodze konkursu ofert, przy czym maksymalna oferowana stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego nie może być wyższa niż równowartość 0,5 dt żyta, ustalona na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późniejszymi zmianami), zależnie od rybackiego typu wody i jej położenia.
Nie pobiera się opłat za oddanie w użytkowanie następujących części obwodu rybackiego:
1) obrębu ochronnego,
2) uzupełniającego obwodu rybackiego,
3) wód uznanych, na podstawie przepisów ww. ustawy o rybactwie śródlądowym za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
W przypadku nierealizowania założeń zawartych w operacie rybackim, umowa użytkowania może być rozwiązana w każdym czasie i bez odszkodowania przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
W sprawach nieuregulowanych dotyczących użytkowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej określił, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki przeprowadzania ww. konkursu ofert, zasady oceniania ofert i elementy oferty podlegającej ocenie, a także maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego zależnie od rybackiego typu wody i jej położenia.