Przepisy prawne

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OBWODACH RYBACKICH:

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.), wraz z następującymi rozporządzeniami wykonawczymi:

- Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 414),

- Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 ze zm.),

- Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 326) - akt obowiązujący,

- Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 września 2003 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1766) - akt archiwalny,

- Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 103),

- Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1355),

- Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy (Dz. U. z 2011 r. Nr 129, poz. 743)

 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), wraz z następującym rozporządzeniem wykonawczym:

- Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 181),