Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z późn.zm.), obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, zwane dalej "obszarami ohronnymi", stanowią obszary, na których obowiązują zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów wód przed degradacją.

Na obszarach ochronnych można zabronić wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwale zniszczenia gruntów lub wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacąco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 60 ww. ustawy, obszar ochronny ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, wskazując zakazy, nakazy lub ograniczenia, na których one obowiązują - stosownie do art. 59.W bieżącym okresie planowania nie ustanowiono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.