Majątek Skarbu Państwa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie administruje śródlądowymi wodami powierzchniowymi stanowiącymi własność publiczną, określonymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. z 2003 r. Nr 16 poz. 149).

Do zadań dyrektora regionalnego zarządu należy m.in. gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną (w imieniu Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej). Wiąże się to z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz pełnieniem funkcji inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym (na podstawie art. 14, art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zarządza nieruchomościami gruntowymi będącymi własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie jednostki oraz pozostałym mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną.

W ramach tej działalności RZGW zarządza nieruchomościami, które mogą być oddane w:

  • użytkowanie lub użyczenie - zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) - grunty pokryte wodami,
  • dzierżawę, najem lub użyczenie - zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) - grunty pozostałe.

RZGW w Szczecinie gospodaruje majątkiem ruchomym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191 poz. 1957).

Zakres i tryb postępowania w sprawach związanych z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa przedstawiono w zakładce Procedury załatwiania spraw, plik: „Procedury władania mieniem Skarbu Państwa będącym w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie".

Majątek Skarbu Państwa w dyspozycji RZGW w Szczecinie

Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego