Krajowy

Istotnym wymogiem Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. w sprawie ustanowienia ram dla działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki Wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) jest umożliwienie szerokiej reprezentacji społeczeństwa dostępu do informacji na temat wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i opracowywanych w trakcie prac nad jej wdrażaniem dokumentów. Konieczne jest także przeprowadzenie konsultacji społecznych i umożliwienie aktywnego zaangażowania społeczeństwa w proces planowania gospodarowania wodami.
W celu spełnienia powyższych wymogów niezbędnym stało się opracowanie dokumentu: "Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce"
Program składa się z trzech części. W pierwszej - Warunki ramowe - skupiono się przede wszystkim na:

  • podstawach prawnych udziału społeczeństwa,
  • analizie stanu udziału i zaangażowania społeczeństwa w Polsce,
  • harmonogramie wdrażania zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej,
  • identyfikacji instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie udziału społeczeństwa.

W części drugiej - Program udziału społeczeństwa - znajdziemy cele, formy i narzędzia udziału społeczeństwa, a także grupy społeczne, które należy zaangażować we wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Część trzecia - Proces wdrażania US w Polsce według RDW - to opis organizacji prac na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym oraz ocena przebiegu procesu udziału społeczeństwa, a także szacunkowe koszty przeprowadzenia udziału społeczeństwa.


Twórcami niniejszego Programu są członkowie Zespołu ds. Udziału Społeczeństwa istniejącego przy Departamencie Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska (przedstawiciele Departamentu Zasobów Wodnych, Biura Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej).


Dokument został przyjęty przez Kierownictwo Ministerstwa Środowiska dnia 19 sierpnia 2005 r.


W październiku 2006 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracował "Wykaz zadań i działań dla procesu planowania gospodarowania wodami zgodnie z wymogami RDW w Polsce w latach 2006 - 2010", którego celem było skoordynowanie i sprawna realizacja działań prowadzonych w ramach wdrażania zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej. "Wykaz..." jest dokumentem nadrzędnym względem innych dokumentów tworzonych w procesie planowania gospodarowania wodami, dlatego też szczegółowe harmonogramy przeprowadzania poszczególnych działań muszą zachować spójność z jego zapisami. Stąd zaistniała konieczność aktualizacji "Programu udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami w Polsce zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej".
W myśl powyższego, w sierpniu 2007 r. opracowano Aktualizację "Programu udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce", która została zatwierdzona

przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Struktura Programu została zachowana, zmianom uległy jedynie zapisy wymagające dostosowania do wspomnianego "Wykazu..." oraz zapisy dotyczące działań już przeprowadzonych; jako załącznik wprowadzono również "Harmonogram przeprowadzania konsultacji społecznych przy sporządzeniu planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy". Aktualizacji dokonała Grupa Robocza ds. konsultacji społecznych utworzona w ramach krajowej struktury grup roboczych; powstała w miejsce Zespołu ds. Udziału Społeczeństwa.

Program udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami w Polsce zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Aktualizacja 2010 – 2015.

W związku z zakończeniem pierwszego cyklu planowania gospodarowania wodami zgodnie z wymaganiami RDW i rozpoczęciem prac nad aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce dokonana została kolejna aktualizacja Programu. Struktura Programu została zmieniona w taki sposób, by dokument był bardziej przejrzysty, a treści usystematyzowane. Program został uzupełniony o rozdziały dotyczące miejsca udziału społeczeństwa w procesie planowania oraz badań ankietowych. Istotnym zmianom uległy rozdziały na temat: analizy stanu udziału i zaangażowania społeczeństwa w Polsce, uczestników udziału społeczeństwa, organizacji procesu udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami w Polsce oraz oceny efektywności przeprowadzonego procesu. Aktualizacja Programu na lata 2010-1015 została wykonana przez Grupę roboczą ds. konsultacji społecznych, działającą w ramach krajowej struktury roboczej dla wdrażania RDW. W listopadzie 2010 r. dokument został zatwierdzony przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zatwierdzony program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do całego kraju, stanowi podstawę do aktualizacji programów regionalnych opracowanych przez poszczególne regionalne zarządy gospodarki wodnej.


Dokument do wglądu w siedzibie RZGW w Szczecinie.