Krajowe Forum Wodne

W celu zapewnienia udziału społeczeństwa na poziomie krajowym utworzone będzie Krajowe Forum Wodne dorzecza Odry i dorzecza Wisły (KFW). Instrument ten przyczyni się do demokratyzacji procesu podejmowania decyzji, co z kolei wiąże się z uzyskaniem społecznej akceptacji dla decyzji podejmowanych w zakresie gospodarowania wodami. Trzy podstawowe obszary aktywności KFW to:

 • wpływanie na strategiczne rozwiązania w gospodarce wodnej poprzez przeanalizowanie różnych form udziału społeczeństwa funkcjonujących na poziomie ogólnokrajowym, propozycji rozwiązań prawnych obejmujących strategię, politykę, rozwiązania kompetencyjne, finansowe i organizacyjne w gospodarce wodnej;
 • monitorowanie opinii różnych środowisk na temat problemów i planowanych zamierzeń w zakresie ogólnokrajowych rozwiązań w gospodarce wodnej;
 • promowanie w różnych środowiskach zasady racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.

Najważniejsze zadania Forum:

Informowanie:

 • przejrzyste i zrozumiałe przedstawienie kolejnych etapó
 • w planowania gospodarowania wodami w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz wyników planowania.

Konsultacje:

 • monitorowanie opinii społeczeństwa w kwestii planowania;
 • ustalenie najważniejszych obszarów konfliktowych;
 • pozyskanie impulsów i alternatywnych propozycji rozwiązań w kwestiach merytorycznych.

Czynne zaangażowanie:

 • współpraca przy opracowywaniu programu działań w oparciu o uzasadnione wnioski i zastrzeżenia;
 • wspólna analiza problemów w kwestiach spornych;
 • wypracowanie konsensusu;
  wzmocnienie znajomości stanu rzeczy poprzez informacje naukowo - techniczne ze źródeł zewnętrznych.

Organizacje uczestniczące w Krajowym Forum Wodnym będą reprezentować pełne spektrum interesów publicznych i prywatnego użytkownika wód. Działalność KFW powinna znaleźć oddźwięk w jak najszerszych kręgach społeczeństwa i zachęcać je do udziału w rozwiązywaniu istotnych zagadnień gospodarki wodnej. Organizacja pierwszego KFW przewidziana jest na jesień 2006 r. Docelowo Fora będą miały miejsce dwa razy do roku. Zaproszonych będzie na nie około 130 osób.