Konsultacje społeczne

Zaangażowanie społeczeństwa w proces zarządzania środowiskiem, w tym również zasobami wodnymi, jest nie tylko wymogiem formalnym prawa unijnego i polskiego ale także koniecznym procesem pozwalającym w efekcie na wypracowanie długoterminowych, szeroko akceptowanych rozwiązań. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie w długiej perspektywie czasu potencjalnych konfliktów, problemów związanych z gospodarowaniem wodami i ponoszonymi na nie kosztami.

Głównym celem udziału społecznego jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji poprzez zapewnienie, że u podstaw tych decyzji leży wspólna wiedza, doświadczenie i naukowe dowody, że przy podejmowaniu decyzji zostały uwzględnione opinie i doświadczenie tych, na których te decyzje będą miały wpływ, że uwzględniane są innowacyjne i twórcze sugestie oraz że istnieją możliwości wprowadzenia nowych akceptowalnych społecznie ustaleń.

Z dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 198, poz. 1227 z późn. zm.). Ustawa ta w dziale III określa m. in. zasady udziału społeczeństwa przy wydawaniu decyzji oraz przy opracowywaniu planów, programów, polityk dotyczących środowiska i jego ochrony. Ustawa ta zapewnia każdemu prawo składania uwag i wniosków, a właściwe organy administracji zobowiązuje do zapewnienia udziału społeczeństwa, odpowiednio przed wydaniem lub zmianą decyzji lub przed przyjęciem opracowywanych dokumentów (również przed ich zmianą), poprzez określenie m. in. terminu, miejsca i sposobu ich składania.

Organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski oraz w uzasadnieniu, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, a także o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Organ administracji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji lub przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z ich treścią.

W przypadku Dyrektywy 2000/60/WE, tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, stanowiącej fundament wspólnotowej strategii tworzenia planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, przepisy szczególne precyzują wymogi związane z prowadzonymi konsultacjami konkretnych dokumentów, tj.:

  • harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planu gospodarowania wodami, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji.

  • przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza,

  • projektu planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Zgodnie z zapisami tej dyrektywy termin prowadzenia konsultacji społecznych wynosi minimum 6 miesięcy, a nie 21 dni, tak jak w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.