Kataster wodny

Kataster wodny jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami prowadzonym na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145). Strukturę systemu i zakres danych określa art. 153 ww. ustawy. Udostępnianie danych następuje zgodnie z art. 155 ust. 2-3 oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnianiu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie (Dz. U. z 2006 r. Nr 132, poz. 927) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).

W dziale I katastru gromadzi się i aktualizuje dane dotyczące:

1.    sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków obserwacyjno-pomiarowych;
1a)  przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych;
2.    zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci stacjonarnych obserwacji wód;
3.    ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych;
4.    wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej;
5.    źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych;
6.    stanu biologicznego środowiska wodnego oraz terenów zalewowych;
7.    obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji);
8.    użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód;
8a)  profili wody w kąpieliskach;
9.    pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dotyczących korzystania z wody;
9a)  ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach, o których mowa w pkt 9;
10.  urządzeń wodnych;
11.  stref i obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy;
11a)obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
12.  spółek wodnych.

Dział II katastru wodnego zawiera:

1.    program wodno-środowiskowy kraju;
2.    dokumenty planistyczne, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a-5;
3.    listy, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 8 i w art. 92 ust. 3 pkt 14.

Kataster wodny prowadzi się dla obszaru państwa z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.

Kataster wodny dla obszaru państwa prowadzony jest przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i obejmuje dane określone w punkcie 1-3 i 10 działu I katastru i dane określone w dziale II katastru.

Kataster wodny dla regionu wodnego prowadzony jest przez dyrektora regionalnego zarządu i obejmuje dane określone w dziale I i II katastru wodnego.

Organy administracji publicznej, instytuty badawcze, a także zakłady oraz właściciele urządzeń wodnych obowiązani są do nieodpłatnego przekazywania danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego.

Kataster wodny jest udostępniany do wglądu nieodpłatnie.

Wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Wojewodowie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego wchodzących w obszar RZGW Szczecin przekazali dyrektorowi Zarządu następujące księgi wodne:

 1. z terenu województwa lubuskiego:
  • Wpisy uprawnień wodnych z lat 1999-2001 z zakresu gospodarki ściekowej,
  • Decyzje wodnoprawne z lat 1999-2001 z zakresu gospodarki ściekowej,
  • Wpisy uprawnień wodnych z lat 1999-2001 z zakresu wód podziemnych,
  • Decyzje wodnoprawne z lat 1999-2001 z zakresu wód podziemnych,
  • Wpisy uprawnień wodnych z lat 1999-2001 z zakresu wód powierzchniowych,
  • Decyzje wodnoprawne z lat 1999-2001 z zakresu wód powierzchniowych,
  • Wpisy Spółek Wodnych i ich Związków wraz z dokumentacją z terenu byłych województw gorzowskiego i zielonogórskiego.
 2. z terenu województwa pomorskiego:
  • Wpisy pozwoleń wodnoprawnych z lat 1963-2001 obejmujące zlewnię rzeki Wieprzy oraz Zlewnię Przymorza z terenu byłego województwa słupskiego.
 3. z terenu województwa zachodniopomorskiego:
  • Wpisy pozwoleń wodnoprawnych z lat 1966-2001 z terenu byłego województwa szczecińskiego (z lat 1966-1980 z podziałem na pobór wody i odprowadzenie ścieków),
  • Wpisy Spółek Wodnych i ich Związków obejmujące okres od 1978 roku z terenu byłego województwa szczecińskiego i obecnego zachodniopomorskiego,
  • Wpisy Spółek Wodnych i ich Związków z lat 1965 . 1978 w podziale powiatowym z terenu byłego województwa szczecińskiego,
  • Wpisy Spółek Wodnych i ich Związków obejmujące okres od 1965 roku, z terenu byłego województwa koszalińskiego w podziale powiatowym.

Przekazane księgi wodne nie zawierają zbioru dokumentów (za wyjątkiem uwierzytelnionych kopii pozwoleń wodnoprawnych z właściwej obszarowo dla naszego Zarządu - części województwa lubuskiego).

Wszyscy trzej wojewodowie przekazali Dyrektorowi Zarządu w całości księgi wodne dotyczące spółek wodnych wraz z dokumentacją dotyczącą tych spółek. Niewielka część spółek wodnych nie posiada dokumentacji będącej podstawą wpisu do księgi wodnej.

Utworzona została elektroniczna baza danych dotycząca spółek wodnych zarejestrowanych w księgach wodnych w obszarze RZGW Szczecin.

Szczegółowych informacji na temat katastru wodnego regionu wodnego RZGW Szczecin udziela pani Ewa Wołk - Starszy specjalista ds. katastru wodnego w Wydziale Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego, tel. (0-91) 44-11-212.