Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

Główne zbiorniki wód podziemnych są to zbiorniki wód podziemnych przeznaczone przede wszystkim do zabezpieczenia rezerw wody o wysokiej jakości do wykorzystania w przyszłości.

Warunkiem zakwalifikowania zbiorników wód podziemnych do grupy głównych jest: wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h, wydajność ujęcia powyżej 10000 m3/d, przewodność warstwy wodonośnej wyższa niż 10 m2/h, najwyższa klasa jakości wody.

Pierwszą Mapę obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony w skali 1:500 000 zawierającą wydzielenie 180 GZWP opracowano w 1990 roku przez zespół kierowany przez prof. A.S. Kleczkowskiego.

W wyniku kolejnych prac związanych ze szczegółowym dokumentowaniem tych zbiorników część z nich została wykreślona z listy GZWP ze względu na niespełnienie kryteriów kwalifikacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.06.2006 r., w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126 poz. 878) 162 zbiorniki wód podziemnych przyporządkowano odpowiednio do dorzecza Wisły, Odry i Pregoły.

W obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, obejmującym region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker (Uecker), położonych jest (całkowicie bądź częściowo) 10 głównych zbiorników wód podziemnych wyszczególnionych w Tabeli 1: Główne zbiorniki wód podziemnych w obszarze działania RZGW w Szczecinie.

Dla wszytskich głównych zbiorników wód podziemnych znajdujących się w obszarze działania RZGW w Szczecinie:

  • Zbiornik wyspy Wolin - GZWP nr 102,
  • Zbiornik międzymorenowy Polanów - GZWP nr 118,
  • Dolina kopalna Szczecin - GZWP nr 122,
  • Zbiornik międzymorenowy Stargard - Goleniów - GZWP nr 123,
  • Zbiornik międzymorenowy Wałcz - Piła - GZWP nr 125
  • Zbiornik Szczecinek - GZWP nr 126,
  • Zbiornik Dębno - GZWP nr 134,
  • Zbiornik Barlinek - GZWP nr 135,
  • Dolina kopalna Wielkopolska - GZWP nr 144,
  • Sandr rzeki Pliszka - GZWP nr 148

zostały sporządzone i zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej, dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych.

W dokumentacjach tych wskazano granice proponowanych do ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych. Obszary ochronne wyznaczono dla wszystkich ww. zbiorników za wyjątkiem GZWP Nr 126 (Zbiornik Szczecinek).

Wyznaczone w dokumentacjach obszary będą podstawą do ustanowienia przez dyrektorów rzgw, w drodze aktów prawa miejscowego, obszarów ochronnych zbiorników (zgodnie z art.60 ustawy Prawo wodne). Dotychczas nie ustanowiono jeszcze żadnego obszaru ochronnego.

Szczegółowa lokalizacja głównych zbiorników wód podziemnych dostępna jest na stronach państwowej służby hydrogeologicznej z poziomu aplikacji internetowej systemu przetwarzania danych PSH pod adresem: http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/