Fundusze pomocowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie się starał o uzyskanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
• Oś Priorytetowa III - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
Działania 3.1. i 3.2.
Projektami jakie będzie mógł jako potencjalny beneficjent, w ramach powyższych działań, realizować Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej są m.in.:
- budowa lub przebudowa budowli regulacyjnych (ostrogi, opaski brzegowe itp.),
- utrzymanie rzek nizinnych oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie poprzez budowę oraz modernizację budowli regulacyjnych (ostrogi, opaski brzegowe, tamy podłużne)
 
• Oś priorytetowa VII - Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.5.
Projektami jakie będzie mógł jako potencjalny beneficjent, w ramach powyższego działania, realizować Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej są m.in.:
- modernizacja istniejącej zabudowy regulacyjnej rzeki Odry,
- przebudowa przejść żeglownych,
- udrożnienie toru wodnego,
- ubezpieczenie brzegów wraz z robotami pogłębiarskimi.

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
• Działanie 2.1.5. Wzmocnienie portów morskich i rzecznych
Projektami jakie będzie mógł jako potencjalny beneficjent, w ramach powyższego działania, realizować Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej są m.in.:
- budowa lub przebudowa torów wodnych i przejść żeglownych
- przebudowa brzegów rzecznych, wraz z robotami pogłębiarskimi
- zakupie lub modernizacji taboru, sprzętu i wyposażenia związanego z poprawą stanu bezpieczeństwa żeglugi.
 
Aktualności dotyczące funduszy unijnych znajdują się na stronie internetowej http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/strony/lista.aspx