Katalog opłat i numery rachunków bankowych

18.01.2018

Katalog opłat wnoszonych na rachunki właściwych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGWWP:

      1. Opłaty z tytułu usług wodnych,

      2. Opłaty podwyższone:

          - z tytułu korzystania z usług wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia

            zintegrowanego,

         - z tytułu korzystania z usług wodnych z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu

           wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym.

      3. Opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami,

      4. Należności z tytułu korzystania ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących   

          własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych,

      5. Należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących

          składniki majątkowe Skarbu Państwa,

     6. Należności z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną,

     7. Opłata roczna z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych

         wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa,

     8. Czynsz dzierżawny z tytułu umowy dzierżawy prawa rybackiego korzystania z wód,

     9. Opłaty z tytułu amatorskiego połowu ryb,

    10. Należności z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych,

    11. Opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej,

    12. Opłata legalizacyjna,

    13. Opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

         (SIGW),

   14. Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne, i środki pochodzące z fundacji oraz

         wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej.

Numer rachunku bankowego PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

        34 1130 1017 0020 1510 6720 0023

Katalog opłat wnoszonych na rachunek Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGWWP:

      1. Opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

         (SIGW),
      2. Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne, i środki pochodzące z fundacji  

          oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej.

Numer rachunku bankowego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGWWP:

       45 1130 1017 0020 1510 6720 0019